Specialist doctors, Department of Neurosurgery II

Mr.

Nguyen Duy Tuyen M.D., M.A

Deputy Chief of Department of Neurosurgery II

 

 

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: