Specialist doctors, ORTHOPAEDIC AND OUTPATIENT CLINIC

Dr.

Duong Dinh Toan Ph.D

Deputy Chief of Othropaedic and Outpatient Clinic

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: