Specialist doctors, Department of Neurosurgery II

Dr.

Le Hong Nhan Ph.D

Vice Director of Neurosurgery center; Chief of Department of Neurosurgery II

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: