Specialist doctors, Trauma and Orthopaedic Surgery 3

Mr.

Ngo Ba Toan M.D., M.A

Deputy chief of Department of Orthopedic and Trauma No 3

 

 

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: