Specialist doctors, Anesthesia Surgical Intensive Care center

Mr.

Nguyen Ba Tuan Ph.D

Doctor

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: