Specialist doctors, Department of Neurosurgery I

Mrs.

Nguyen Thi Ngan M.A

Head Nurse of Departement of Neurosurgery I

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: