Specialist doctors, ORTHOPAEDIC AND OUTPATIENT CLINIC

Mr.

Nguyen Trong Tai M.D., M.A

Doctor

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: