Specialist doctors, Organ Transplant centers

Mr.

Ninh Viet Khai M.D., M.A

Vice Director of Organ Transplantation Center

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: