Specialist doctors, Digestive surgery Department

Ass.Prof

Pham Duc Huan M.D., Ph.D

Chief of Digestive surgery Department

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: