Specialist doctors, Cardiovascular and Thoracic Center

Pham Tien Quan M.D., M.A

Deputy Chief of Cardiovascular and Thoracic Center

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: