Specialist doctors, Trauma and Orthopaedic Surgery 3

Mr.

Truong Xuan Quang M.D., M.A

Deputy chief of Department of Orthopedic and Trauma No 3

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: