Specialist doctors, Trauma and Orthopaedic Surgery 1, Nursing Department, Institute of Orthopaedics and Trauma Surgery

Mrs.

Bui Thi Kim Nhung M.A

Head nurse of Department of Trauma and Orthopaedic No1, Deputy chief of Nursing Department , Head nurse of Department of Institute of Orthopaedics and Trauma Surgery

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: