Specialist doctors, Hematology Laboratory

Mrs.

Cao Thi Bich Ngoc

Chief technologist of Hematology Laboratory

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: