Specialist doctors, Anesthesia Surgical Intensive Care center

Mrs.

Khang Thi Dien

Sectional Head nurse of Anesthesia & Surgical Intensive Care Center

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: