Specialist doctors, Department of Urology

Mrs.

Khuat Thi Oanh

Head nurse of Department of Urology

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: