Specialist doctors, Anesthesia Surgical Intensive Care center

Ms.

Le Thi Minh Ly

Sectional Head nurse of Anesthesia & Surgical Intensive Care Center

 

 

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: