Specialist doctors, Cardiovascular and Thoracic Center

Mr.

Ngo Gia Khanh M.D., M.A

Doctor

.

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: