Specialist doctors, Anatomic Pathology, Cytological pathology and Forensic Medecine

Specialized doctor 1st degree

Nguyen Ba Tang

Doctor

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: