Specialist doctors, Anesthesia Surgical Intensive Care center

Mr.

Nguyen Duc Hung

Sectional Head nurse of Anesthesia & Surgical Intensive Care Center

 

 

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: