Specialist doctors, Digestive surgery Department

Mr.

Nguyen Ham Hoi M.D., M.A

Doctor

 

 

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: