Specialist doctors, Anesthesia Surgical Intensive Care center

Mrs.

Nguyen Kim Lien Ph.D

Vice Director of Anesthesia & Surgical Intensive Care Center

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: