Specialist doctors, Medical imaging & nuclear medicine center

Mr

Nguyen Ngoc Duy

Chief teclonogi

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: