Specialist doctors, Department of Urology

Dr.

Nguyen Trong Khin Ph.D

Deputy of Department of Urology

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: