Specialist doctors, Cardiovascular and Thoracic Center

Mr.

Nguyen Xuan Vinh

Head Nurse of Cardiovascular and Thoracic Center

 

 

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: