Specialist doctors, Trauma and Orthopaedic Surgery 3

Mrs.

Pham Thu Giang

Head nurse of Department of Orthopedic and Trauma No 3

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: