Specialist doctors, Department of Septic Surgery

Mr.

Pham Van Trung M.D., M.A

Deputy chief of Department of septic sugery

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: