Specialist doctors, Emergency abdominal surgery Department

Mrs.

Tran Thu Ngan

Head nurse of Emergency Abdominal Surgery Department

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: