Specialist doctors, Department of Urology

Ass.Prof

Vu Nguyen Khai Ca M.D., Ph.D

Doctor

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: